Общи Условия

Общи условия за отдаване на автомобили под наем

  1. Предмет

1.1. Настоящите Общи условия уреждат предоставянето на леки автомобили под наем от „Привиа” ООД, ЕИК 202253730, наричано оттук нататък Наемодател. С подписването на договор за наем всеки наемател се съгласява с тези Общи условия и е обвързан от тях в съответната им редакция, действаща към всеки един момент.

1.2. Наемодателят предоставя под наем свои собствени или лизингови автомобили при финансовите условия на договора за наем.

  1. Необходими документи за сключване на договор за наем

Всеки кандидат за сключване на договор за наем представя на Наемодателя следните документи:

– заверено за вярност към датата на сключване на договора удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Търговския регистър при Агенцията по вписванията преди не повече от 2 /два/ месеца, актуален устав, дружествен договор или учредителен акт, ОПР и Баланс за текуща година и ДДС декларации;

– решение на органа за управление на юридическото лице за сключване на договора за наем с конкретните условия за това, включително приемане на тези Общи условия и за учредяване на обезпечения, ако такива се изискват;

– нотариално заверено пълномощно в случай, че Договорът се подписва от пълномощник.

  1. Предмет и срок на договора за наем

3.1. Конкретното имущество, което се отдава под наем, както и срока на наема са подробно описани в договора за наем и приложенията към него.

3.2. Наемодателят издава нотариално заверено пълномощно в полза на Наемателя, което да му служи за управлението и ползването на автомобила през срока на договора. Упълномощаването може да бъде оттеглено във всеки момент при неизпълнение на договора от страна на Наемателя.

3.3. При прекратяване на договора за наем и оттегляне на упълномощаването Наемателят е длъжен в срок от два работни дни да предаде владението на автомобила на Наемодателя. При неизпълнение на това задължение от страна на Наемателя, Наемодателят има право да обяви автомобила за откраднат пред съответните полицейски органи и да потърси възстановяване на правата си на владение по съответния ред.

3.4. В случаите по горната точка Наемателят дължи на Наемодателя неустойка в размер на 10 (десет) процента от стойността на договора за наем, както и възстановяване на всички разноски свързани със защитата на правата на Наемодателя.

  1. Ползване на автомобила

4.1. Наемателят има право да ползва автомобила на територията на Република България. При желание за ползване на автомобила извън територията на страната Наемателят трябва да поиска изричното одобрение на Наемодателя поне седем дни предварително.

4.2. Наемателят няма право да се отказва от ползването на автомобила преди изтичането на срока на договора за наем. В случай, че Наемателят желае да преустанови ползването на автомобила, той дължи плащане незабавно на всички останали вноски по договора като неустойка. Последната неустойка се дължи независимо и в допълнение към другите неустойки, уговорени между страните.

4.3. Независимо от ползването на автомобила по договора, Наемателят дължи заплащане на наемната цена, както и на всички други негови задъжения по договора. Последното се прилага и в случай на обективна невъзможност за ползване на автомобила вследствие на непреодолима сила, случайно събитие, принудителна мярка, задържане от властите, конфискация, противозаконно отнемане, пълно или частично погиване и др.

4.4. Наемателят е длъжен да получи автомобила в срок от 5 (пет) работни дни след уведомлението от страна на Наемодателя, че същото е готово за предаване.

4.5. Наемателят декларира, че е запознат с и приема Общите условия на застраховане на автомобила от съответния застраховател.

4.6. При пълно погиване на автомобила вследствие на събитие, което не се признава от застрахователя като застраховано събитие, напр. при употреба на алкохол, престъпление и др. се прилага точка 4.2. и Наемателят дължи плащане незабавно на всички останали вноски по договора като неустойка. Последната неустойка се дължи независимо и в допълнение към другите неустойки, уговорени между страните.

4.7. Наемателят носи пълна отговорност спрямо Наемодателя при неоторизирано от Наемодателя предоставяне ползването на автомобила на трето лице.

4.8. Наемателят е длъжен да предоставя автомобила за гаранционни и извънгаранционни обслужвания съобразно сервизния план и/или при указание на Наемодателя.

4.9. Всички плащания на Наемателя по Договора се използват за погасяване на задълженията на Наемателя по следния ред:

а) погасяване на евентуално платените от Наемодателя суми на всички дължими суми за глоби и други административни наказания, предявени към Наемодателя, в качеството му на собственик на Имуществото от съответните органи във връзка с неправилната експлоатация на отдаденото под наем имущество от страна на Наемателя;

б) неустойката за забавено плащане на наемни вноски;

в) други просрочени задължения на Наемателя, които са платени от Наемодателя, като лихви, разноски и др.;

г) просрочени наемни вноски;

д) редовни наемни вноски.

4.10. Наемателят дължи на Наемодателя възстановяване на всички суми за глоби и за други административни наказания, предявени към Наемодателя от съответните органи, в срок до 7 ( седем) дни от тяхното изискване от Наемодателя.

  1. Права и задължения на страните

5.1. Наемателят няма право:

– да ползва автомобила при екстремни условия/ за спортни или учебни цели, такси и др. подобни, освен ако не е дадено предварително писмено съгласие за това от Наемодателя;

– да предоставя управлението на автомобила на неправоспособен водач без свидетелство за управление на МПС или лишен от право да управлява МПС;

– да прехвърля правата и задълженията си по този договор на трето лице без предварително писмено съгласие на Наемодателя и застрахователя;

– да ползва автомобила или да предоставя същия за ползване от трето лице след употреба на алкохол, силно действащи или упойващи наркотични вещества, както и в случаите на забрана, наложена от медицинските и съдебни власти във връзка с неговото здравословно състояние, вкл. всички случаи изброени подробно в Общите условия на

Застрахователя, както и да спре плащанията на дължимите вноски по този договор, по причини свързани с тези обстоятелства.

5.2. Наемателят е длъжен:

– Да изплаща редовно месечните наемни вноски в сроковете и размера определени от този Договор. Наемателят предоставя на Наемодателя съгласие за незабавно инкасо;

– При настъпване на застрахователно събитие Наемателят се задължава да информира незабавно Наемодателя, но не по-късно от 24 часа след настъпването му, както и да изчака идването на служители на пътна полиция и съставянето на протокол;

– Да съхранява отделно от автомобила ключовете и талона на същия. Наемателят е информиран, че в случай на кражба на автомобила, застрахователно обезщетение няма да бъде изплатено, а пълната стойност на автомобила е дължима от Наемателя, ако ключовете и/или талона се намират в превозното средство в момента на кражбата, като тази стойност ще бъде равна на пазарната цена на Имуществото към момента, преди да настъпи застрахователното събитие “кражба на МПС”;

– Да използва наетото имущество по предназначение, без да внася в него каквито и да е било промени по време на срока на наемния договор без изрично писмено съгласие на Наемодателя;

– Да пази автомобила с грижата на добрия търговец, да спазва инструкциите и препоръките на производителя и/или доставчика на автомобила, както и изискванията на застрахователя и Наемодателя; да пази автомобила от посегателства и да взема всички мерки за запазване на автомобила;

– Да заплати на Наемодателя всяка възникнала и причинена вреда на наетото имущество, включително пълното му погиване или унищожаване, която не е удостоверена с акт на КАТ, Полиция или друг компетентен орган, съставен съгласно Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове и не е покрита от условията на застраховката “Каско на МПС”;

– Да информира незабавно Наемодателя за всички щети, нанесени на наетото имущество, независимо от това чия е вината;

– Да предоставя автомобила за оглед и/или техническа инспекция при поискване от Наемодателя или застрахователя в срок не по-дълъг от 2 (два) работни дни. Преглед на състоянието на автомобила се извършва най-малко веднъж годишно в специализирания сервиз, посочен от Наемодателя, респ. Застрахователя на автомобила. За прегледа се съставя протокол в които се описва състоянието на автомобила и изминатия пробег;

– Да ползва услугите само на специализирания сервиз, посочен от Наемодателя, респ. Застрахователя на автомобила;

– Да установява в покой (паркира) автомобила и да го напуска с включване на сигнално-охранителната система; да пази регистрационните документи, ключове, имобилайзери и устройства за дистанционно управление на защитните системи отделно от автомобила;

– Да оказва пълно съдействие на Наемодателя при поискване на автомобила.

5.3. Наемателят, в качеството си на ползвател на превозното средство и участник в движението, носи пълна отговорност за поведението си на пътя и произтичащите от това последици.

5.4. Наемодателят е длъжен:

– Да предостави ползването на автомобила по договора;

– Да не прехвърля правото на собственост и ползването на автомобила на трето лице за срока на действие на настоящия наемен договор;

– Да не препятства ползването на автомобила за срока на договора и при надлежното му изпълнение от страна на Наемателя;

– Да упълномощи Наемателя за ползването на автомобила при условията на договора за наем и тези общи условия;

– Да сключва договори за застраховка и да извършва другите плащания по закон, свързани с ползването на автомобила.

  1. Електронни съобщения

Наемодателят има право да изпраща и електронни съобщения до Наемателя, които се считат за валидни и валидно връчени от момента на изпращането им, ако са отправени до посочения от Наемателя в договора имейл адрес.

  1. Промяна на наемната цена от Наемодателя

7.1. Към всеки един момент на сключване на договор за наем, Наемодателят определя наемното плащане на базата на текущото състояние на пазара на финансови ресурси и цената на достъпа на Наемодателя до финансиране.

7.2. В случай, че условията по предходното изречение се променят с повече от 5% (пет процента), Наемодателят има право едностранно с уведомление до Наемателя с незабавен ефект да индексира съответно наемната цена.

7.3. Примерни показатели за условията по тази точка са индексите SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR, индексът на потребителските цени, публикуван от НСИ и/или EUROSTAT, индексът на инфлация, публикуван от НСИ и/или EUROSTAT и др.

  1. Приложимо право и арбитраж

8.1. Приложимото право към договора за наем и тези общи условия е българското право.

8.2. Всички спорове и разногласия по прилагането или тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори между страните.

8.3. Всички спорове, по които страните не могат да постигнат споразумение, породени от договора за наем или тези общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора, общите условия или приспособяването им към нововъзникнали и непредвидени обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен Съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ, с ЕИК 176193236, с адрес и седалище: гр.София, бул.„Цар Борис ІІІ”, №126, ет.1, съобразно неговия Процедурен Правилник.

Последна редакция на 06.06.2017г.